# Nhân vật Server
Tạm ngưng sự kiện cho đến khi có thông báo mới
Cập nhật lần cuối: 2018-06-26 00:38:33
add
Hỗ trợ