# Nhân vật Server
Tạm ngưng sự kiện cho đến khi có thông báo mới
Cập nhật lần cuối: 2018-05-27 16:17:11
add
Hỗ trợ