# Nhân vật Server
Tạm ngưng sự kiện cho đến khi có thông báo mới
Cập nhật lần cuối: 2019-10-29 18:14:16
add
Hỗ trợ