Rê chuột và chi chuyển đến vùng cần phóng to

Nhấn chuột trái lên vùng cần phóng to, giữ và di chuyển chuột để xem bản đồ ở chế độ phóng to

Nhấn chuột trái lên vùng cần phóng to, di chuyển chuột để xem bản đồ ở chế độ phóng to

Nhấn chuột trái lên vùng cần phóng to, nhấn chuột trái 1 lần nữa để trở lại bản đồ gốc

add
Hỗ trợ